មនុស្សប្រុសគួរតែដឹងពីមនុស្សស្រី!!!

1380

សូមប្រុសៗទាំងអស់រៀនយល់ពីមនុស្សស្រីខ្លះផង!

មនុស្សស្រី!!!!!
-ពេលទើបនឹងពេញវ័យមានស្នេហាញាតិមិត្តគាត់រិះគន់
<នៅក្មេងទេធំមិនទាន់ចេះទាក់ប្រុសមិនគិតខំរៀនសូត្រទេ>
-ពេលគ្រប់វ័យរៀបការតែមិនទាន់មានគូរស្រករញាតិមិត្ត
គាត់រិះគន់

< មិនគិតយកប្តីយកអីទេនៅដើរហើរសប្បាយដល់កាល ទៀត>
-ពេលនៅព្រៅ(ក្រមុំចាស់) ញាតិមិត្តគាត់រិះគន់
<មកពីចរឹតមិនល្អ បើចរឹតល្អគេយកយូរហើយ>
-ពេលមានប្តីមានកូនញាតិមាត់គាត់រិះគន់
<ងាប់ហើយកាលពីក្រមុំឡើងស្អាតការហើយមាឌឡើង ដូចធងសំាងអត់ចេះថែខ្លួនថែអីទេ ខ្ជិលច្រអូនហ្មង>
-ពេលមានប្តីមិនទាន់មានកូន ញាតិគាត់រិះគន់
<មិនយូរប្តីលែងក្បាលចោលហើយអត់កូនចឹងមានអាណាគេ នៅជាមួយទេ>
-ពេលមេម៉ាយញាតិគាត់រិះគន់
<ស្រីមេម៉ាយមិនកើតការណ៍បានប្តីលែងចោល>
អ្នកខ្លះរិះគន់មនុស្សស្រី មិនទាំងឆ្លុះកញ្ចក់ថាខ្លួនក៏ជាស្រីដែរ
ហើយគ្រប់ចំនុចទាំងនេះមិនមែនសុទ្ធតែសម្តីអ្នកនិយាយត្រូូវ
នោះទេ តែគេមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដូចពាក្យ
ចាស់ថា <ចង្កៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកហ្នឹង>
គ្រប់គ្រួួសារសុទ្ធតែមានបញ្ហាម្យ៉ាងម្នាក់ពីគ្នា គ្រាន់តែ
តិចឬច្រើនដូចច្នេះគួរយកពេលទំនេរពីការរិះគន់អ្នកដទៃរបស់អ្នកទៅស្ថាបនាគ្រួួសាររបស់អ្នកអោយរីកចម្រើនវាជួយដល់
សង្គមច្រើនជាង។
គួររៀនយល់ចិត្តអ្នកដទៃខ្លះផងចិត្តយើងចិត្តគេ ពិសេសចិត្ត
មនុស្សស្រីដូចគ្នា។
សម្តីចម្រើនយកទុកចុះ តែបើមិនចម្រើនទេក៏ក្រវាត់ចោលចុះ
ព្រោះមានតែខ្លួនអ្នកទេដែលស្គាល់ខ្លួនអ្នកច្បាស់ ៕


Credit:BRE News