មាន៩ចំនុចនេះ អាចរាប់បានថាអ្នកជាមនុស្សស្រីដ៏ល្អឥតខ្ចោះបាន

1158

(ភ្នំពេញ)៖ មនុស្សស្រីគ្រប់រូបតែងប្រាថ្នានូវភាពល្អឥតខ្ចោះ ទាំងដែលដឹងហើយថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីមួយដែលល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយ។ ប៉ុន្តែពួកគេតែងគិតថា ទោះបីជាមិនបានដល់ចំនុចដែលល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានលេចធ្លោជាងមនុស្សស្រីដទៃ ដែលនៅជុំវិញពួកគេដែរ។

នារីៗដែលមាន៩ចំនុចខាងក្រោមនេះ គឺអាចរាប់បានថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្រីឥតខ្ចោះហើយ៖

១.នារីដែលឥតខ្ចោះត្រូវតែមានភាព ទាក់ទាញ​

២.នារីដែលឥតខ្ចោះត្រូវតែមានភាព ជឿជាក់លើខ្លួនឯងជានិច្ច

 ៣.នារីដែលឥតខ្ចោះត្រូវតែមានភាព ឆ្លាតវ៉ៃ

៤.នារីដែលឥតខ្ចោះត្រូវតែមានភាព ចាស់ទុំ

៥.នារីដែលឥតខ្ចោះត្រូវតែមានភាព ឯករាជ្យលើខ្លួនឯង

៦.នារីដែលឥតខ្ចោះត្រូវតែមានភាព ស្មោះត្រង់

 

៧.នារីដែលឥតខ្ចោះត្រូវតែមានគោលជំហររឹងមាំ

៨.នារីដែលឥតខ្ចោះត្រូវតែមានភាព ជាស្រ្តីពេញលក្ខណៈ

៩.នារីដែលឥតខ្ចោះត្រូវតែមាន ផែនការជីវិតច្បាស់លាស់