មនុស្សស្រីអាចសម្គាល់មនុស្សប្រុសព្រាននារី តាមរយៈការសង្កេតលើចំណុចទាំង៨នេះបាន

732

វាលែងជារឿងពិបាកទៀតហើយសម្រាប់មនុស្សស្រីក្នុងការសម្គាល់មើលឱ្យដឹងអំពីថាតើមនុស្សប្រុសព្រាននារីមានលក្ខណៈបែបម្តេចនោះ ពីព្រោះនៅពេលនេះលក្ខណៈរបស់បុរសព្រាននារី នឹងត្រូវបានបើកបង្ហាញនៅទីនេះ។ មនុស្សប្រុសព្រាននារីមានលក្ខណៈសកម្មភាពច្រើនបែបណាស់ ក៏ប៉ុន្តែមិនច្រើនរហូតដល់យើងកំណត់មុខសញ្ញាមិនបាននោះទេ តែវាស្ថិតក្នុងទម្រង់តែ១១ចំណុចធំៗប៉ុណ្ណោះ ដែលចំណុចទាំងនោះនឹងត្រូវបានបកស្រាយដូចតទៅនេះ៖

ចំណុចសម្គាល់ទី១ មុនពេលចេញទៅណាមកណាម្តងៗ មនុស្សប្រុសព្រាននារី និយមតែងខ្លួន ឱ្យមើលទៅឃើញស្អាត សង្ហារ ដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សស្រី។

លក្ខណៈសម្គាល់ទី២មនុស្សប្រុសព្រាន់នារីមានលក្ខណៈសម្គាល់មួយទៀតគឺ គេជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយម ចូលចិត្តចាប់យករបស់ទំនើបៗមកប្រើប្រាស់ រាប់ចាប់តាំងពីទូរសព្ទដៃឡើងទៅ។

លក្ខណៈសម្គាល់ទី៣ចំពោះមនុស្សស្រីដែលខ្លួនមិនស្គាល់ មនុស្សប្រុសព្រាននារីច្រើនតែហ៊ាននិយាយទៅកាន់ ដោយមិនចេះក្រែងចិត្ត ឬអាចហៅបានថា មុខក្រាសបន្តិច។

លក្ខណៈសម្គាល់ទី៤ភាសារលែបខាតសម្តី ជាភាសាដែលប្រុសៗព្រាននារីចូលចិត្តនិយាយទៅកាន់មនុស្សស្រី ដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យធៀបន័យជាដើម និងបូករួមទាំងពាក្យ ផា ទៅកាន់មនុស្សស្រីផងដែរ។

លក្ខណៈសម្គាល់ទី៥មនុស្សប្រុសព្រាននារី និយមប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ខ្លួនជាមួយមនុស្សស្រីច្រើនជាងមនុស្សប្រុសដូចគ្នា។ ហើយការរាប់អានមិត្តភក្តិក៏ដូចគ្នា គឺចូលចិត្តបង្កើតមិត្តជាមួយមនុស្សស្រី ដូចជាការAdd Friend ទៅរកតែមនុស្សស្រីស្អាតៗជាដើម។

លក្ខណៈសម្គាល់ទី៦មនុស្សប្រុសព្រាននារី​ ពេលសន្ទនារជាមួយនរណាម្នាក់ ច្រើនតែញញឹមច្រើន ហើយញញឹមសល់ ងាកឆ្វេងស្តាំ ជះស្នាមញញឹមប៉ះគេប៉ះឯង ជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមដែលមានមនុស្សស្រីនៅទីនោះច្រើន។

លក្ខណៈសម្គាល់ទី៧ពេលមនុស្សស្រីចាប់កំហុសបាន មនុស្សប្រុសព្រាននារីពូកែនិយាយដោះសារណាស់ ហេតុផលរាប់រយជំពូកមកការពារកំហុសរបស់ខ្លួន។

លក្ខណៈសម្គាល់ទី៨