វិធីបំបាត់​ស្បែក​ឡើង​កន្ទួល​ក្រហម

466

(សុខភាព)៖ ស្បែកឡើងកន្ទួលក្រហមអាចបណ្តាលមកពីការអាឡាក់ស៊ី ចំណីអាហារ ការឡើងកំដៅ និងភាពស្មុគស្មាញ។ ការឡើងកន្ទួលក្រហមនេះ អាចធ្វើឲ្យអ្នករមាស់ នៅមិនសុខ ជួនកាលវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការឈឺចាប់។

ដូច្នេះវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរិះរកវិធី ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដ៏គួរឲ្យរំខានមួយនេះ មុនពេល​វាកាន់តែធ្វើការរីករាលដាល។ ដូច្នេះ អត្ថបទមួយនេះនឹងបង្ហាញអ្នក អំពីវីធីបំបាត់ស្បែកឡើងកន្ទួលក្រហមតាមបែបធម្មជាតិ។